مقاله اثربخشی آموزش رویکرد ارتباطی ویرجینیا ستیر بر رابطه والد، فرزندی دختران نوجوان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در روان شناسی کاربردی از صفحه ۹ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: اثربخشی آموزش رویکرد ارتباطی ویرجینیا ستیر بر رابطه والد، فرزندی دختران نوجوان
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دختران نوجوان
مقاله رویکرد ارتباطی
مقاله فرزند
مقاله والد
مقاله ویرجینیا ستیر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: جلویاری فرحناز
جناب آقای / سرکار خانم: تبریزی مصطفی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین اثر بخشی آموزش های مبتنی بر رویکرد ارتباطی ستیر بر بهبود رابطه والد، فرزندی دختران نوجوان بود. روش: روش مطالعه شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون، گروه گواه و پیگیری و جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی منطقه ۱۹ آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی ۸۷-۸۸ به تعداد ۱۸۵۰ نفر بود. با روش چندمرحله ای از میان آنها ۳۰ نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و پس از همتاسازی در دو گروه ۱۵ نفری آزمایش و گواه جایگرین شدند و در مراحل پیش آزمون و پس آزمون و یک ماه بعد در مرحله پیگیری به مقیاس تاکتیک های تعارض اشتراس (۱۹۹۶) پاسخ دادند. گروه آزمایش به مدت ۸ جلسه دو ساعته در جلسات آموزش رویکرد ارتباطی ستیر ۲ بار در هفته شرکت کردند. برای تحلیل داده ها از تحلیل کو واریانس استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد اجرای جلسات به طور معنی داری توانسته است پرخاشگری کلامی و پرخاشگری جسمانی گروه آزمایش را کاهش، و توانایی استفاده از مهارت استدلال آنها افزایش دهد. این نتایج پس از پیگیری یک ماهه نیز تایید شد. نتیجه گیری: رویکرد ارتباطی ستیر با افزایش مهارتهای ارتباطی و کاهش پرخاشگری دختران نوجوان میتواند رابطه والد، فرزندی آنها را بهبود بخشد. بنابراین میتوان آن را روش موثری برای بهبود روابط والد، فرزندی دانست.