مقاله اثربخشی آموزش روان نمایشگری بر مهارت های ارتباطی و پرخاشگری دختران پرخاشگر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در روان شناسی کاربردی از صفحه ۲۷ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: اثربخشی آموزش روان نمایشگری بر مهارت های ارتباطی و پرخاشگری دختران پرخاشگر
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرخاشگری
مقاله روان نمایشگری
مقاله مهارت های ارتباطی
مقاله نوجوان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خوبانی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: زاده محمدی علی
جناب آقای / سرکار خانم: جراره جمشید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین میزان اثربخشی آموزش روان نمایشگری بر مهارت های ارتباطی و پرخاشگری دختران پرخاشگر بود. روش: روش پژوهش شبه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون با گروه گواه و پیگیری ۱ ماهه و جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی منطقه ۱۳ شهر تهران به تعداد ۱۹۵۰ دانش آموز در سال تحصیلی ۹۱-۹۲ بود که از میان آنها ۳۰ نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و پس از همتاسازی به صورت تصادفی در دو گروه گواه و آزمایش جایگرین شد. آزمودنی ها پرسشنامه پرخاشگری زاهدی فر (۱۳۷۹) جهت غربالگری و پرسشنامه مهارت های ارتباطی عطارها (۱۳۸۶) را تکمیل کردند و از آزمون تحلیل اندازه های مکرر برای تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که آموزش روان نمایشگری، مهارت های ارتباطی دختران پرخاشگر را افزایش و میزان پرخاشگری آنها را کاهش داده است و نسبت به گروه گواه در پیگیری تفاوت معنی دار در دو متغیر وابسته مشاهده شد. نتیجه گیری: از آنجا که رویکرد روان نمایشگری مهارت های ارتباطی را افزایش و پرخاشگری را کاهش می دهد لذا استفاده از آن به عنوان روش موثر درمانی پیشنهاد می شود.