مقاله اثربخشی آموزش راه های مقابله با استرس بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سندرم حاد کرونری بستری شده در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۹۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از صفحه ۱۶۸ تا ۱۷۴ منتشر شده است.
نام: اثربخشی آموزش راه های مقابله با استرس بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سندرم حاد کرونری بستری شده در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۹۲
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم حاد کرونری
مقاله اﺳﺘﺮس
مقاله راه های مقابله با استرس
مقاله کیفیت زندگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امینیان زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: فشارکی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: اﺳﺘﺮس از ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی ﻗﻠﺒﻲ اﺳﺖ که می تواند کیفیت زندگی ﺑﻴﻤﺎران مبتلا را تحت تاثیر قرار دهد. ﻫﺪف اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، بررسی تاثیر آموزش راه های مقابله با استرس بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سندرم حاد کرونری بود.
روش بررسی: در این پژوهش نیمه تجربی، ﺗﻌﺪاد ۳۵ ﺑﻴﻤﺎر مبتلا به سندرم حاد کرونری ﺑﻪﺷﻴﻮه ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮی مبتنی بر هدف از بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهر تهران اﻧﺘﺨﺎب و در محیط های پژوهش به مدت ۳ جلسه ۴۵ دقیقه ای تحت آموزش «راه های مقابله با استرس» به روش سخنرانی و ارائه جزوه آموزشی قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه های «کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (WHOQOL-BREF) ،«سطح استرس کوهن» و «مقابله با شرایط پر استرس اندلر و پارکر (CISS)» بود. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (t زوجی و ویلکاکسون) و نرم افزار ۲۲SPSS- مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: مقایسه میانگین امتیازات کسب شده از پاسخ به هر سه پرسشنامه، تغییرات معنی داری را در دو مرحله قبل و بعد از آموزش نشان داد (p<0.0001)
نتیجه گیری: آموزش راه های مقابله با استرس ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ با کاهش استرس بیماران و افزایش کیفیت زندگی آنها، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳک روش ﻣﺪاﺧﻠﻪ ای ﻣﻔﻴﺪ در سندرم حاد کرونری ﺑﻪﻛﺎر گرفته شود.