مقاله اثربخشی آموزش راهبردی تفکر بر پرسشگری دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی شهر سنندج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در تفکر و کودک از صفحه ۷۹ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: اثربخشی آموزش راهبردی تفکر بر پرسشگری دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی شهر سنندج
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تفکر
مقاله پرسشگری
مقاله آموزش راهبردی تفکر
مقاله دانش آموزان
مقاله سنندج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غریبی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: ادیب یوسف
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی‌ آذر اسکندر
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی تورج
جناب آقای / سرکار خانم: بدری گرگری رحیم
جناب آقای / سرکار خانم: قلی زاده زلیخا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش راهبردی تفکر بر پرسشگری دانش آموزان پایه پنجم دبستان است. این پژوهش به صورت آزمایشی و با طرح پیش آزمون، پس آزمون و گروه کنترل صورت گرفت. بدین منظور از بین دانش آموزان پنجم دبستان شهر سنندج ۸۰ نفر (۴۰ دختر و ۴۰ پسر) به عنوان نمونه آماری به صورت چند مرحله ای (خوشه ای+تصادفی) انتخاب شدند و پسران و دختران هر کدام به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش به مدت ۱۵ جلسه و هر جلسه یک ساعت آموزش تفکر دریافت نمودند. پرسشگری دانش آموزان هر دو گروه (آزمایش و کنترل) در دو مرحله پیش و پس از آموزش، با پرسش نامه چند بعدی MQOS بک و جی ساپ (۲۰۰۴) مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شد. نتایج بیانگر این است که آموزش تفکر تاثیر معنی داری بر افزایش پرسشگری دارد. پرسشگری می تواند توسط آموزش مستقیم تفکر در کلاس از طریق مشارکت آزمودنی ها در بحث ها و فعالیت های کلاسی و نیز رویارویی آنها با موقعیت های حیرت برانگیز و چالش زا افزایش یابد.