مقاله اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر خلاقیت، انگیزه پیشرفت و خودپنداره تحصیلی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی از صفحه ۱۲۱ تا ۱۳۹ منتشر شده است.
نام: اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر خلاقیت، انگیزه پیشرفت و خودپنداره تحصیلی
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راهبردهای شناختی و فراشناختی
مقاله خلاقیت
مقاله انگیزه پیشرفت
مقاله خودپنداره تحصیلی
مقاله دانش آموزان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کرمی بختیار
جناب آقای / سرکار خانم: اله کرمی آزاد
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی نظام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: خلاقیت، انگیزه پیشرفت و خودپنداره تحصیلی از متغیرهای کلیدی در نظام های آموزشی هستند که زمینه رشد و ارتقای شناخت، نگرش و مهارت های دانش آموزان را فراهم می آورند، بنابراین اجرای برنامه ای که زمینه شکوفایی این متغیرها را فراهم آورد از اهمیت خاصی برخوردار است.
هدف: این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر خلاقیت، انگیزه پیشرفت و خودپنداره تحصیلی صورت گرفته است.
روش: این پژوهش به روش آزمایشی، از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان پسر سوم راهنمایی شهرستان قدس در سال تحصیلی ۹۱/۱۳۹۰ بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای، ۶۰ نفر از دانش آموزان انتخاب و در دو گروه ۳۰ نفره جایگزین شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه خلاقیت عابدی، مقیاس انگیزه پیشرفت هرمنس و مقیاس خودپنداره تحصیلی دلاور است.
یافته ها: آموزش مهارت های شناختی و فراشناختی بر خلاقیت، انگیزه پیشرفت، و خودپنداره تحصیلی موثر است.
نتیجه گیری: با آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی می توان خلاقیت، انگیزه پیشرفت و خودپنداره تحصیلی را بهبود بخشید.