مقاله اثربخشی آموزش خودآگاهی هیجانی بر مولفه های سلامت عمومی (اضطراب و افسردگی) دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان شهرضا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در سلامت و روان شناسی از صفحه ۳۱ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: اثربخشی آموزش خودآگاهی هیجانی بر مولفه های سلامت عمومی (اضطراب و افسردگی) دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان شهرضا
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خودآگاهی هیجانی
مقاله دختران
مقاله دوره متوسطه
مقاله اضطراب
مقاله افسردگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقاسی جنت
جناب آقای / سرکار خانم: آقایی اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی آموزش خودآگاهی هیجانی برمولفه های سلامت عمومی (اضطراب و افسردگی) دختران دوره متوسطه شهرستان شهرضا بوده است.پژوهش حاضر از نوع آزمایشی با طرح تحقیق به صورت پیش آزمون پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل تمام دختران مقطع متوسطه پایه اول تا سوم شهرستان شهرضا در سال ۹۰-۸۹ بودند که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی ۴۰ نفر انتخاب شدند و به صورت شمارش تصادفی در دو گروه آزمایش (۲۰ دانش آموز) و کنترل (۲۰ دانش آموز) جایگزین شدند. پیش آزمون برای دو گروه اجرا شد. متغیر مستقل، آموزش خودآگاهی هیجانی بود که در ۸ جلسه تنظیم و به گروه آزمایش آموزش داده شد. متغیر وابسته در این پژوهش مولفه های سلامت عمومی بود که با پرسش نامه سلامت عمومی گلدبرگ (۲۸- GHQ) ارزیابی شد. در مرحله بعد، پس آزمون برای دو گروه اجرا و داده ها با استفاده از نرم افزار ۱۶ SPSS تحلیل شد. نتایج این پژوهش با استفاده از تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش خودآگاهی هیجانی بر سلامت عمومی دختران دوره متوسطه تاثیر معناداری دارد (p<0.05).