مقاله اثربخشی آموزش تاب آوری بر استرس مادران دارای فرزندان مبتلا به سرطان در بیمارستان امام خمینی (ره) تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در روانشناسی سلامت از صفحه ۹۷ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: اثربخشی آموزش تاب آوری بر استرس مادران دارای فرزندان مبتلا به سرطان در بیمارستان امام خمینی (ره) تهران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاب آوری
مقاله استرس
مقاله سرطان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی قمی طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمی بجستانی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: تشخیص سرطان در فرزندان اثرات نامطلوبی برای خانواده به دنبال خواهد داشت. استرس بیش از اندازه و مشکلات در زمینه سازگاری تنها تعداد محدودی از مسائل مربوط به تشخیص سرطان در فرزندان است. یکی از راهبردهای مناسب برای ارتقای سلامت روان تاب آوری است. تاب آوری به توانایی انسان برای سازگاری در برابر بیماری ها، درد و رن ناشی از گرفتاری ها و عوامل تنش زای با اهمیت در جریان زندگی اشاره دارد. این پژوهش به منظور بررسی تاثیر آموزش تاب آوری بر استرس مادرانی که فرزندان آنها دچار سرطان شده اند، انجام شده است.
روش: جامعه آماری این پژوهش کلیه مادران فرزندان سرطانی بین ۱۰-۱۳ بوده است. روش پژوهش به کار گرفته شده طرح نیمه آزمایشی که شامل پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بوده است. با روش نمونه گیری تصادفی یک گروه ۳۰ نفری از مادران انتخاب شدند. آنها در دو گروه مساوی قرار داده شده اند که نیمی از آنها در گروه آزمایش و نیمی دیگر در گروه کنترل بوده اند. پرسشنامه های تاب آوری کانر- دیوید سون و استرس آبدین برای هر دو گروه به کار رفت.
یافته ها: نتایج ۹ جلسه آموزش تاب آروی با استفاده از روش تحلیل کوواریانس نشان داد که مادرانی که تحت آموزش معین قرار گرفته اند در افزایش تاب آوری و کاهش استرس به نسبت مادرانی که از این آموزش ها برخوردار نبوده اند پیشرفت بهتری داشته اند.
نتیجه گیری: آموزش تاب آوری تاثیر معناداری بر روی کاهش استرس و افزایش تاب آوری مادران به همراه داشته است.