مقاله اثربخشی آموزش ایمن سازی در مقابل استرس بر نگرش های ناکارآمد و کاهش فشارخون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان از صفحه ۴۰۵ تا ۴۱۷ منتشر شده است.
نام: اثربخشی آموزش ایمن سازی در مقابل استرس بر نگرش های ناکارآمد و کاهش فشارخون
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش ایمن سازی در مقابل استرس (SIT)
مقاله فشار خون
مقاله نگرش های ناکارآمد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حمید نجمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش ایمن سازی در مقابل استرس (Stress Inoculation Training: SIT) بر نگرش های ناکارآمد و بهبود بیماران مبتلا به فشار خون اولیه بود.
روش: این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. نمونه مورد مطالعه شامل ۶۰ نفر از بیماران مبتلا به فشار خون اساسی (۳۲ زن و ۲۸ مرد) مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر اهواز بود. برای انتخاب این افراد از روش نمونه گیری داوطلبانه در دسترس و همتاسازی استفاده شد. از میان افراد مراجعه کننده، آن هایی که بر اساس پرسشنامه نگرش های ناکارآمد Beck و Wizeman، مصاحبه بالینی و آزمایشات پاراکلینیکی طبی مبتلا به فشار خون و نگرش های ناکارآمد بوده و از لحاظ متغیرهای مورد نظر در پژوهش مانند سن، وضعیت اجتماعی اقتصادی و عدم ابتلا به بیماری های دیگر کاملا همتاسازی شده بودند، انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. مشارکت کنندگان گروه آزمایش به مدت هشت جلسه دو ساعته تحت درمان آموزش ایمن سازی در مقابل استرس قرار گرفتند اما افراد گروه کنترل مداخله ای دریافت نکردند. نگرش های ناکارآمد و فشار خون هر دو گروه پس از خاتمه جلسات درمانی و دوره پیگیری سه ماهه مجددا ارزیابی شدند.
یافته ها: میان دو گروه آزمایش و کنترل از لحاظ نگرش های ناکارآمد و فشار خون پس از خاتمه درمان و در پیگیری سه ماهه تفاوت معنی داری وجود داشت (p<0.001). میزان فشار خون و نگرش های ناکارآمد گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در مرحله پس آزمون و پیگیری و نسبت به پیش آزمون کاهش معنی داری نشان داد. طول مدت بیماری در تفاوت حاصله در نگرش های ناکارآمد گروه ها تاثیر نداشت.
نتیجه گیری: با توجه به تاثیر آموزش ایمن سازی در مقابل استرس بر کاهش نگرش های ناکارآمد و فشار خون، به کارگیری فنون شناختی- رفتاری در کنار درمان های پزشکی این بیماران توصیه می گردد.