مقاله اثربخشی آموزش ایمن سازی در برابر تنیدگی بر کیفیت زندگی زنان نابارور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در اندیشه و رفتار (روانشناسی کاربردی) از صفحه ۱۹ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: اثربخشی آموزش ایمن سازی در برابر تنیدگی بر کیفیت زندگی زنان نابارور
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ناباروری
مقاله ایمن سازی
مقاله تنیدگی
مقاله کیفیت زندگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسکری پرویز
جناب آقای / سرکار خانم: ساعدی سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برای مقابله با واکنش های روانی ناشی از ناباروری، روش های مختلفی وجود دارد. مدیریت شناختی – رفتاری استرس یا مصون سازی در مقابل تنیدگی می تواند علاوه بر کاهش تنیدگی، بر بهبود خلق و کیفیت زندگی در گروه های مختلفی از بیماران اثربخش باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش گروهی ایمن سازی در برابر تنیدگی بر کیفیت زندگی زنان نابارور شهر اهواز بود. بدین منظور، در یک طرح شبه تجربی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه گواه، ۴۰ نفر از زنان نابارور مراجعه کننده به کلینیک های نازایی شهر اهواز با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل کاربندی شدند. گروه ها در ابتدا از نظر کیفیت زندگی مورد آزمون قرار گرفتند. آموزش ایمن سازی در مقابل استرس به مدت ۱۰ جلسه ۹۰ دقیقه ای به گروه آزمایش ارایه شد و سپس دو گروه مجدد از نظر کیفیت زندگی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحلیل کواریانس چند متغیره نشان داد که آموزش گروهی ایمن سازی در برابر تنیدگی زنان نابارور، بر کیفیت زندگی و مولفه های جسمی، روان شناختی، مذهبی، اقتصادی، رضایت جنسی، عاطفی و اجتماعی آن ها موثر است و می توان گفت که آموزش گروهی ایمن سازی در برابر تنیدگی، با ایجاد طرحواره های جدید و جایگزین ساختن آن ها به جای طرحواره های قبلی، در کیفیت زندگی زنان نابارور موثر بوده است.