سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسن رضایی – کارشناس ارشد باغبانی گرایش سبزی کاری
اقبال پاهکیده – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
بهنام طهماسبپور – کارشناس ارشد اصلاح نباتات

چکیده:

برخی باکتریها می توانند با استقرار درریزوسفر گیاهان لگوم کارایی باکتریهای ریزوبیومی را در تشکیل گره و تثبیت نیتروژنافزایش دهند دراین تحقیق چهارایزوله از دوگونهسودوموناس شامل P.flourescens B119 و,P.flourescens Chao ,P.flourescens Tabriz وP.putida و باکتری همزیست Rhizobium leguminosarum bv.phaseoli مورد استفاده قرار گرفتند دریکازمایش فاکتوریل با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی و پنج سطح باکتری کمکی چهارایزوله و یک شاهد بدون باکتری و دو سطح ریزوبیوم با و بدون ریزوبیوم با چهار تکرار به ریشه گیاه لوبیا سبز رقم جماران ۴۱۸ تلقیح شدند. درپایانآزمایش شاخصهای گره بندی شاخصهای رشد و نیتروژن گیاه مورد اندازه گیری قرارگرفت نتایج نشان داد که همه باکتریهای کمکی ذکر شده موجب افزایش رشد و عملکرد گیاه لوبیا سبز گردیده است و درمورد اثرباکتریهای کمکی به ترتیب باکتری P.putida به میزان ۱۳۰ درصد P.flourescens Tabriz به میزان ۸۳ درصد P.flourescens Chao به میزان ۱۷ درصد موجب افزایش گره بندی لوبیا سبز به همراه باکتری ریزوبیوم بود.