سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رسول ریاضی – دانشجوی کارشناسی ارشد،سازه های هیدرولیکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جن
محمد رضا پیرستانی – استادیار گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
حمیدرضا ربیعی فر – استادیار گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

این مقاله نتایج یکمطالعه آزمایشگاهی درباره تاثیر دبی جریان به همراه عملکرد توأم دریچه ای تیغه ای شکل(عمودی) منتهی به یک جام پرتابی بر ابعاد حفره آبشستگی پایین دست جام پرتابی برای دوحالت ساده واثردندانه بر روی قاشقک پرتاب، را ارایه می دهد. دبی جریان با مقادیر ۳ ، ۳/۵ و ۴ لیتر بر ثانیه به همراه میزان بازشدگی ۲ ،۴ و ۶ سانتی متری دریچه درابتدای سرریز (۳۳ ، ۶۶ و ۹۹ درصد بازشدگی) جریان آب از روی جام از ارتفاع ۵۷ سانتیمتری، بر روی بستر مصالح غیریکنواخت با (فرمول در متن اصلی مقاله) برابر با ۲/۷۶ میلی متر، بامقادیر عمق های پایاب ۱۲ ، ۱۵ و ۱۸ سانتی متر، به مدت ۳۶۰ دقیقه تخلیه می شود، مدلسازی گردید . ابعاد مختلف حفره آبشستگی رسوبات پایین دست آن اندازه گیری و روندتغییرات آن موردتجزیه و تحلیل قرار گرفتند و نهایتا مشخص شد که ابعاد آبشستگی به پارامترهای (فرمول در متن اصلی مقاله) وابسته هستند.