سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مینا مرتضوی – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی و حاصلخیزی خاک
احمد محمدی قهساره – اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد خوراسگان اصفهان
محمود کلباسی –

چکیده:

امروزه شناخت بهترین ترکیب برای بستر رشد گیاه کهدرعین تامین نیازمندیهای گیاه ازنظر اقتصادی مقرون به صرفه نیز باشد از اولویت گلخانه داران است برای بهبود شرایط بستر کشت می توان از فرایند کمپوست شدن ذرات دراندازه های متفاوت استفاده کرد زائدات درخت خرما در سه سایز ۵-۰و۱۰-۵و۲۰-۱۰ میل یمتر تفکیک و یک دوره کمپوست شدن ۱۵۰روزه برایهریک از اجزا بستر درنظر گرفته شد درابتدا و انتهای دوره نمونه گیری ها برای هرساز انجام شد و EC ، pH ، OC اندازه گیری شد اختلاف معنی داری بین EC ، pH ، OC اندازه ذرت و اثرات متقابل دردو زمان ابتدا و انتهادرسطح ۵ درصد دیده شد درهمه سایز ها PH درابتدای دوره کمپوست شدن بیشتر از انتهای دوره بود واختلاف معنی داری بین اندازه های ۵-۱۰و۱۰-۲۰mm با ۰-۵mm دیده شد درتمام سایز ها ازابتدا به سمت انتهای دوره oc کاهش یافته و بیشترین اختلاف درسایز ۰-۵ میلیمتر دیده شد ودرهردو زمان کربن آلی درسایز ۵-۱۰و۱۰-۲۰ میل یمتر بیشتر از ۰-۵ میل یمتر بود.