سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدیوسف موسویان – دانشجوی کارشناسی ارشد خوردگی مواد دانشگاه آزاد نجف آباد
رضا ابراهیمی – دانشیاروعضوهیئت علمی مواددانشگاه آزاد نجف آباد
سعیدرضا بخشی – استادیاروعضوهیئت علمی مواددانشگاه صنعتی مالک اشتر
محسن رستمی – کارشناسی ارشد مواد

چکیده:

در این تحقیق پوشش های میکرو و نانو کامپوزیتی Ni-SiC-Gr با استفاده از روش الکتروشیمیایی بر روی زیر لایهST37ایجاد شد. برای ایجاد این پوشش ها از حمام واتس استفاده گردید. بدین منظور، پودر هایGr و SiC به صورت سوسپانسیون به حمام اضافه شدند و اثر پارامتر دانسیته جریان بر مقاومت به خوردگی وسختی پوشش بررسی شدساختار پوشش ایجاد شده با استفاده از روش پراش پرتو ایکسXRDو میکروسکوپ الکترونی روبشی SEMوFESEM بررسی شد. و سختی ومقاومت به خوردگی آنها با استفاده ازروش میکروسختی سنج ویکرزو پلاریزاسیون برسی شد. بررسی تصاویر میکروسکوپی نشان داد که در پوشش بدست آمده، توزیع ذرات همگن و یکنواخت می باشدنتایج بدست آمده نشان داد، با افزایشPH محلول پوشش دهی مقاومت به خوردگی و میکروسختی افزایش یافته و باافزایش بیشترPH مجددا مقاومت به خوردگی و میکروسختی کاهش می یابد. بیشترین مقاومت به خوردگی وسختیپوشش درPH=4/8بدست آمد.