سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدمصطفی مقیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
مجتبی یوسفی راد – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
داود ارادتمند اصلی –
محمد عسکری قاهانی –

چکیده:

گیاه پالایی یکی ازروشهایارزان قیمت و با حداقل خسارت به طبیعت محسوب میشود اسید هیومیک به عنوان یک اسید آلی در افزایش جذب عناصر موثر می باشد بنابراین به منظور افزایش راندمان پالایش خاکهای آلوده به فلز سنگین کادمیم آزمایشی با حضور اسید هیومیک به عنوان یک اسید آلی و دراقلب بلوکهای کامل تصادفی با ۳تکرار درمرکز تحقیقات کشاورزی ورامین درسال زراعی ۹۰-۸۹ و بصورت گلدانی برروی گیاه شبدربرسیم انجام گردید فاکتورهای مورد بررسی شامل اسید هیومیک درسه سطح شامل ۰و۲۵و۵۰ میلی مول برکیلوگرم بود و فاکتور دوم میزان کادمیم خاک درسه سطح شامل ۰و۵و۱۰ میلی گرم برکیلوگرم بود نتایج حاصله مبین این نکته بود که افزایش کادمیم خاک سبب افزایش غلظت کادمیم ریشه و اندامهای هوایی گیاه شبدربرسیم و همچنین کاهش وزن خشک این اندام ها شد و مصرف اسید هیومیک تاثیر چندانی درافزایش غلظت کادمیم درگیاه نداشت.