سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عباس سلیمانی فرد – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نورسیستان و بلوچستان
ابوالفضل توسلی – عضو هیئت علمی

چکیده:

به منظور ارزیابی کودهای ریزوباکتریایی برصفات فنولوژیک مورفولوژیک و عملکرد دانه ارقام دانه ذرت آزمایشی بصورت کرتهای خرد شده درقالب بلوکهای کامل تصادفی درسه تهکرار درمزرعهدانگشاه پیام نورایلام درسال ۹۰-۱۳۸۹ اجرا گردید ارقام ذرت سینگل گراس ۶۰۴و۷۰۴و۸۰۷ به عنوان عامل اصلی و کودهای ریزوباکتریایی عدم تلقیح تلقیح با ازتوباکتر آزسپریلیوم و مخلوط ازتوباکتر وآزسپیریلیوم به عنوان عامل فرعی انتخاب شدند. نتایج آزمایش حاکی از اختلاف معنی دار ارقام ازنظر تعدادروزتارسیدگی ارتفاع بوته قطرساقه وزن خشک بوته و عملکرددانه بود ذرت رقم سینگل کراس ۷۰۴ نسبت به سایرارقام مورد آزمایش بیشترین تعداد روز تا رسیدگی ارتفاع بوته وزن خشک بوته و عملکرد دانه را دارا بود کودهای ریزوباکتریایی نیز برکلیه صفات مورد بررسی معنی دار گردید مخلوط کودهای ریزوباکتریایی ازتوباکتر و آزسپیریلیوم نسبت به تیمار عدم تلقیح بیشترین تعدادروز تاظهور بلال تعداد روز تا رسیدگی ارتفاع بوته قطرساقه وزن خشک بوته و عملکرد دانه را دارا بود اثربرهمکنش رقم درکود زیستی برعملکرددانه معنی دار گردید.