سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آزاده یاران – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی
مهدی اورعی – استادیار دانشگاه آزاد
مهرداد جعفرپور – استادیار دانشگاه آزاد خوراسگان
بهزاد ادریسی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات گیاهان زینتی محلات

چکیده:

عمرگلجایی عامل اصلی تعیین کننده ارزش تجاری گلهای بریدنی محسوب میشود نانوذرات نقره به جهت نسبت بالای سطح به حجم تماس خوبی با میکروارگانیسم ها داشته و یک میکروکش بسیارموثر میب اشند کاربرد نانوذرات نقره درگل های بریدنی به عنوان یک عامل موثرضدمیکروبی بازدارنده اتیلن و یاتنظیم کننده گشودگی روزنه گزارش شده است اسانس های طبیعی نیز به دلیل سطوح بالای ترکیبات فنولی نظیر کارواکرول تیمول و اوژنول خصوصیات ضدمیکروبی قوی درمقابل برخی عوامل بیماریزا دارند دراین تحقیق به منظور ارزیابی اثراسانسهای طبیعی و نانوذرات نقره و مس دربهبود عمرگلجایی دو رقم تجاری گل بریدنی میخک ازمایشی با دو غلظت ۵۰و۱۰۰ میلی گرم نانوذره نقره نانوذره مس اسانس اویشن اسانس زیره اسانس شبت و اسانس نعنافلفلی بعلاوه ساکاروز ۳ درصد درمقایسه با شاهد محلول ساکاروز ۳درصد و دو رقم گل بریدنی میخک وایت لایبرتی و کینگ لاین بصورت فاکتوریل و درقالب طرح کاملا تصادفی همراه با هشت تکرار به اجرا درامد.