سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمد محمدی قهساره – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
نرجس محمدی قهساره – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات

چکیده:

یکی ازویژگیهای بسیار مهم بسترهای کشت توانایی بسترهای کشت درتامین اب و عناصر غذایی می باشد یک بستر کشت مناسب دارای خصوصیات فیزیکی و شیمیایی بوده به یکدیگر کمک می کنند تا نیازمندی های گیاه را تامین و باعث افزایش رشد گیاه شوند دراین تحقیق ازخاک لوم +۵درصد وزنی، خاک لوم +۱۰ درصد وزنی لیکا ، خاک لوم +۵درصد وزنی پرلیت، خاک لوم +۱۰ درصد وزنی پرلیت ، لیکا خالص و پرلیت خالص و خاک خالص به عنوان بسترهای کشت استفاده گردید ازمحلول غذایی پاپادوپولس و بصورت آبیاری دستی استفاده شد این آزمایش بصورت طرح کاملا تصادفی با هفت تکرار اجرا شد درپایان دوره برداشت شاخصهای رشد اندازه گیری شد نتایج بدست آمده نشان داد که مقدار ارتفاع بوته طول میوه و وزن هرمیوه اختلاف معنی داری درتیمارهای مختلف نداشت بیشترین مقددار عملکرد و شاخص سفتی میوه مربوط به تیمار پرلیت خالص بوده که با سایر تیمارها دارای اختلاف معنی داری درسطح ۵ درصد بود بیشترین مقدار شاخص سطح برگ مربوط به تیمارهای خاک لوم +۵درصد وزنی پرلیت و خاک لوم +۱۰درصد وزنی پرلیت بوده که باسایر تیمارها دارای اختلاف معنی داری درسطح ۵ درصد بود.