سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

امیر مصلحی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
مجید فکری – ا ستادیار گروه خاکشناسی دانشکده ی کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
مجید محمود آبادی – ا ستادیار گروه خاکشناسی دانشکده ی کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

افزایش میزان آلاینده های زیست محیطی مخصوصا فلزات سنگین در محیط زیست یک تهدید جدی و رو به گسترش برای زندگی بشر در روی کره ی زمین می باشد. در این میان سرب و کادمیم اثرات مخرب تری بر سلامت انسان دارند. یکی از روشهای کم هزینه و موثر برای مقابله با آلودگی های کم تا متوسط فلزات سنگین در محیط زیست، گیاه پالایی است. این تحقیق به منظور بررسی اثرات EDTA (اتیلن دی آمین تترا استیک اسید) و کمپوست زبالهی شهری و کاربرد توام این کلات کننده ها بر غلظت جذب شده توسط گیاه و غلظت باقی مانده ی سرب و کادمیم در خاک پس از فرایند گیاه پالایی اجرا شد. آزمایش در قالب یک طرح فاکتوریل با سه سطح ۰ ، ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم کادمیم بر کیلو گرم خاک و سه سطح ۰ ، ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی گرم سرب بر کیلو گرم خاک و کلات کننده های EDTA در دو سطح ۰ و ۸ میلی گرم بر کیلو گرم خاک و کمپوست زباله ی شهری در دو سطح ۰ و ۳ درصد وزنی خاک و اثر توام کمپوست و EDTA در دو سطح صفر EDTA + صفر کمپوست زباله ی شهری و کمپوست ۳ درصد وزنی + EDTA+ 8 میلی گرم بر کیلو گرم خاک در گلخانه ی تحقیقاتی دانشکده ی کشاورزی کرمان اجرا شد. نتایج نشان دادند که غلظت سرب باقی مانده در خاکی که به میزان ۲۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم آلوده شده بود و تحت تاثیر کلات کننده ی کمپوست زباله ی شهری با غلظت ۱۶٫۶۰۳ نسبت به سایر خاکها بیشتر بود و کمترین غلظت سرب باقی مانده در خاکآلوده به سرب در تیمار EDTA و سرب ۱۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم خاک مشاهده شد. غلظت سرب و کادمیم باقی مانده در خاک پس از انجام آزمایش تحت تاثیر کلات کننده ی ۸ E نسبت به سایر کلات کننده ها از همه کمتر بود و بیشترین غلظت باقی مانده تحت تاثیر کلات کننده ی کمپوست سه درصد وزنی بود. غلظت سرب و کادمیم جذب شده در بخش هوایی گیاه تحت تاثیر کلات کننده ی ۸ C3E از همه بیشتر بود و پس از آن تیمار ۸ E موثررین کلات کننده بود. غلظت سرب و کادمیم جذب شده در ریشه ی گیاه تحت تاثیر کلات کننده ی ۸ C3E نسبت به سایر کلات کننده ها بیشتر بودو در سطح ۱درصد معنی دار شد.