مقاله اثرات گیاهان پیش کاشت و الگوهای مختلف کاشت بر کاهش تراکم علف های هرز و عملکرد گندم در شرایط آب و هوای خوزستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در فیزیولوژی گیاهان زراعی از صفحه ۶۵ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: اثرات گیاهان پیش کاشت و الگوهای مختلف کاشت بر کاهش تراکم علف های هرز و عملکرد گندم در شرایط آب و هوای خوزستان
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوی کاشت
مقاله گندم
مقاله گیاهان پیش کاشت
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سیدمعصوم سیدنورالدین
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی قدرت اله
جناب آقای / سرکار خانم: فرزادی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی پور سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثرات گیاهان پیش کاشت و الگوی کاشت بر کاهش علف های هرز و عملکرد دانه گندم آزمایشی به صورت اسپلیت بلوک در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه ای واقع در روستای شمس آباد شهرستان دزفول در سال زراعی ۱۳۸۹-۱۳۸۸ اجراء گردید. تیمارهای اصلی (گیاهان پیش کاشت) شامل: ماش (P1)، شبدر (P2) و آیش (P3) و تیمارهای فرعی (الگوی کاشت) شامل: خطوط فارو ۶۰ سانتی متری با دو ردیف کاشت روی پشته (A1)، خطوط فارو ۷۵ سانتی متری با سه ردیف کاشت روی پشته (A2) و خطوط فارو ۹۵ سانتی متری با چهار ردیف کاشت روی پشته (A3) بودند. نتایج به دست آمده از تجزیه واریانس نشان داد که تیمارهای الگوی کاشت روی صفات وزن خشک علف های هرز در دو مرحله ساقه دهی و سنبله دهی گندم، عملکرد دانه، تعداد سنبله در متر مربع و تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه تاثیر معنی داری داشت. هم چنین تیمارهای گیاهان پیش کاشت روی صفات وزن خشک علف های هرز در سه مرحله ساقه دهی، سنبله دهی و رسیدگی فیزیولوژیکی گندم، عملکرد دانه، تعداد سنبله در متر مربع، تعداد دانه در سنبله تاثیر معنی داری داشت. اثر متقابل الگوی کاشت و گیاهان پیش کاشت روی صفات وزن خشک علف های هرز در مرحله سنبله دهی گندم، تعداد سنبله در متر مربع و تعداد دانه در سنبله اثر معنی داری داشت. نتایج به طور کلی نشان داد که گیاه پیش کاشت ماش (P1) و الگوی کاشت فارو ۹۵ سانتی متری با چهار ردیف کاشت روی پشته (A3) ضمن کنترل موثرتر علف های هرز باعث افزایش عملکرد دانه در گندم شدند.