سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی علوم محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین وارسته مرادی – استادیار گروه محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
صیاد شیخی ییلانلو – دانشجویان کارشناسی ارشد محیط زیست
عقیل کیوانلوشهرستانکی –
صالح محمودی –

چکیده:

پژوهش حاضر اثرات گرادیان حاشیه به مرکز را برجامعه پرندگان درجنگل سعد آباد گرگان مورد بررسی و مطالعه قرارداد همباشی بین شاخصهای تنوع پرندگان با متغیرهای محیط زیستی درفواصل مختلف از حاشیه جنگل با روش آنالیز تطبیقی متعارف بررسی شد نمونه برداری از پرندگان و متغیرهای محیط زیستی به فاصله ۲۵ متر از مرکز هر پلات و در۵ تیمار ۲۵ متر ، ۲۲۵ متر و ۴۲۵ متر و ۶۲۵ متر و ۸۲۵ متر فاصله از حاشیه انجام شد تعداد ۳۳ گونه پرنده دراین مطالعه شناسایی و ثبت شدند شاخصهای یکنواختی گونه ای کامارگو شاخص تنوع شانون نمایه غنایN2 و تعداد گونه ها همگی بیشترین ارزش عددی را در مناطق درونی جنگل و درارتباط با متغیرهای زیستگاهی همانند طول درختان خشک سرپا و افتاده و قطر برابر سینه و درجه پوسیدگیدرختان خشک افتاده و تعداد درختان با قطر برابر سینه ۵۰-۲۰ سانتی متر و ۱۰۰-۵۰ سانتیمتر نشان دادند درحالیکه کمترین مقدار شاخص های مذکور در فواصل نزدیک به حاشیه و مرتبط با متغیرهایی نظیر درصد پوشش لاش برگ پوشش درختچه ای و تعداد درختان با قطر برابر سینه ۲۰-۰ سانتیمتر بود