سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمیه طباطبایی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی، گروه علوم باغب
تکتم سادات تقوی – استادیار گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز، دانشگاه تهران
نسیم شلمزاری – دانشجوی دکتری مدیریت محیط زیست دانشگاه علوم و تحقیقات

چکیده:

کودهای آلی با تأمین عناصر مورد نیاز گیاه و افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک موجب افزایش عملکرد وکیفیت گیاهان دارویی شده و از آلودگی خاک جلوگیری می کنند. آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی برای بررسی اثر کود ورمی کمپوست، کود شیمیایی و شاهد در سه تکرار بر صفات بیشترین میانگین وزن تک بوته، مجموع سطح برگ در بوته ، تعداد انشعابات ساقه و تعداد شاخه هایفرعی در گیاه ریحانOcimum basilicum L انجام گرفت. نتایج نشان داد تیمارهای کود دهی سبب افزایش عملکرد در مقایسه با تیمار شاهد شد. کود شیمیایی و کود ورمی کمپوست به ترتیب در سطح ۱ درصد و ۵ درصد موجب افزایش عملکرد شدند