سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جواد محمدزاده نوری – دانشجویان کارشناسی ارشد خاکشناسی و باغبانی دانشکده کشاورزی و منابع طب
محمدطاهر نظامی – استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی آزاد کرج
زهرا نعمتی لافمجانی – دانشجویان کارشناسی ارشد خاکشناسی و باغبانی دانشکده کشاورزی و منابع طب

چکیده:

بروز مشکلات فراوان زیست محیطی و اقتصادی در دفع زباله شهری و نیز کاهش روز افزون مواد آلی خاکهای کشور، موجب تولید و همچنین کاربرد بیشتر فراوردهای کودی حاصل از زباله شهری شده است. بدین منظور آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کاملا تصادفی بصورت گلدانی انجام شد. تیمارها شامل کمپوست زباله شهری آمل به میزان ۶ گرم در کیلوگرم خاک بوده که اثر آن در جذب نیتروژن، فسفر، پتاسیم خاک زیر کشت سویا در دو کلاس بافت خاک لومی شنی و لومی مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش در سه تکرار به مدت ۱۰ هفته در گلخانه ایستگاه کشاورزی قراخیل قائمشهر بر روی گیاه سویا، به اجرا در آمد. نتایج نشان دادند که مصرف کود کمپوست زباله بر وزن خشک گیاه سویا در سطح ۵٪ معنی دار شد و بیشترین وزن خشک گیاه در خاک لومی از مصرف ۶ درصد وزنی کود کمپوست حاصل شد. نتایج نشان داد که مصرف کمپوست بطور معنی داری باعث افزایش قابلیت هدایت الکتریکی خاک و کربن آلی خاک و کاهش پ هاش خاک گردید(جدول ۱و ۲). همچنین در مجموع مصرف کود کمپوست در خاک لومی بهتر توانست میزان جذب نیتروژن، فسفر، پتاسیم خاک را به طور معنی داری( ۵/ P‹۰ ) افزایش دهد