سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابوالقاسم علیقارداشی – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
ایمان سبززاده –

چکیده:

افت سطح آب زیرزمینی سبب افزایش غلظت املاح تشکیل‌دهنده آب شده و این مساله سبب کاهش کیفیت آب می‌شود. افت آب همچنین سبب نفوذ آب‌های شور به آبخوان، نشست زمین در اثر خالی شدن منافذ خاک، افزایش عمق چاه‌ها برای رسیدن به آب و به تبع افزایش هزینه برداشت آب وکاهش دبی رودخانه در رودخانه‌های زهکش می‌شود. در این مقاله داده‌های مربوط به افت سطح آب و پارامترهای کیفی آب ۴۰ دشت، با پراکندگی مناسب در بین حوضه‌های آبریز اصلی کشور، جمع‌آوری و در نرم‌افزارMS Access® مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. افت متوسط سالیانه آبخوان‌های مورد بررسی در این پژوهش ۷۲ سانتیمتر بدست آمد. از بین پارامترهای کیفی و بعد از بررسی نتایج، مقدار کلر ۴/۴۸۴ میلی‌گرم‌برلیتر، سختی کل ۴۷/۵۸۶ میلی‌گرم‌برلیتر برحسب کربنات‌کلسیم، نیترات ۹/۲۵ میلی‌گرم‌برلیتر، سولفات ۶۲/۴۳۵ میلی‌گرم‌برلیتر، هدایت الکتریکی ۷۶/۳۴۰۳ میکروزیمنس‌بر‌سانتیمتر، مواد جامد محلول ۶۵/۱۸۸۹ میلی‌گرم‌برلیتر، pH 69/7 محاسبه شد. نتایج بررسی پارامترهای کیفی نشان می‌دهد که مقدار برخی پارامترها مانند هدایت الکتریکی، سختی و سولفات برخی از آبخوان‌های کشور بیشتر از مقدار حداکثر مجاز برای آشامیدن بوده و پارامترهای دیگر نیز در حدود استاندارد می‌باشند