سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهرا زارعی – دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه گیاهپزشکی
اورنگ کاوسی – دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه گیاهپزشکی
حسن رحمانی – دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه گیاهپزشکی
هادی مصلی نژاد – موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشوربخش تحقیقات آفت کش ها

چکیده:

کنه تارتن دو لکه‌ای Tetranychus urticae یکی از آفات مهم محصولات کشاورزی با پراکنش جهانی است که سالانه خسارات زیادی به محصولات صیفی، زینتی، باغی و گلخانه ای وارد می سازد. علیرغم اینکه این آفت نسبت به بعضی از آفت کش ها مقاومت نشان می دهد ولی کنترل شیمیایی یکی از ابزارهای اصلی مبارزه با آن محسوب می شود. یکی از راه های کاهش مصرف میزان استفاده از آفت کش ها استفاده توام دو ترکیب در مقادیر کمتر از حد معمول می باشد. در این پژوهش اثر کشندگی آفت کش های فن ‏پایروکسی‏ میت و پروپارژیت و مخلوط این دو ترکیب مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش در دمای ۱±۲۵ درجه سانتیگراد، رطوبت نسبی ۵±۶۵ درصد و تناوب نوری ۱۶ ساعت روشنایی و ۸ ساعت تاریکی انجام شد. مقادیر LC50 محاسبه شده برای فن ‏پایروکسی میت و پروپارژیت و مخلوط این دو ترکیب به ترتیب ۰۵۷/۱۳۲ ، ۰۳۸۷/۶۲ ، ۴۷۱/۲۹ میکرولیتر بر لیتر بود. نتایج نشان می دهد که مخلوط این دو ترکیب بیشترین و فن پایروکسی میت کمترین میزان کشندگی را علیه کنه تارتن دو لکه ای دارد.