سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

صیاد خشتکاری ثانی – کارشناس ارشد اقلیم
محمود مهدیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی

چکیده:

کشت محصولات زراعی طولانی مدت ممکن است تغییرات قابل توجهی را درخصوصیاتخاک ایجاد کند دراین تحقیق به منظور مطالعه اثرکشت طولانی مدت افتابگردان برخصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک تعداد ۴۰ نمونه خاک سطحی ۰-۳۰Cm ازخاکهای زراعی و غیرزراعی همجوار که متعلق به ۱۰سری خاک هستنددرمنطقه خوی مورد مطالعه و نمونه برداری قرارگرفت خاکهای این منطقه بیش ازپنج دهه است که زیرکشت متمرکز آفتابگردان همراه با ابیاری غرقابی و استعمال کودهای شیمیایی قرار دارد نتایج این تحقیق نشان داد که تحت تاثیر کشت طولانی مدت افتابگردان میزان رسد و سیلت به ترتیب دردامنه ۲تا۹درصد و ۱تا۵درصد برایاکثرخاکها افزایش یافته است درحالیکه میزان شن دردامنه ۱تا۹درصد کاهش یافته است نسبت به خاک غیرزراعی pH EC به ترتیب دراکثرخاکهای زراعی دردامنه تا ۰/۳۸ واحد و ۰/۱تا۰/۶۸ افزایش نشان داد.