سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ام البنین مزنگی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد گرگان
محمدرضا داداشی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گروه کشاورزی، گرگان، ایران
محمود مالی – عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات پنبه گرگان

چکیده:

یکی از راهکارهای جلوگیری از افت قیمت پنبه ناشی از نامرغوبی کیفیت الیاف ، استراتژی کشت مخلوط ارقام با ویژگی های کیفی و عملکردی متفاوت است . یک آزمایش زراعی برای مقایسه پتانسیل بهبود ویژگی های کیفی الیاف بدون کاهش عملکرد با استفاده از کشت مخلوط انجام شد . این آزمایش در سال زراعی ۱۳۸۹ در منطقه کارکنده استان گلستان در غالب طرح بلوک کامل تصادفی با ۴ تکرار صورت گرفت . تیمارهای آزمایشی شامل کشت خالص ارقام ساحل ، ارمغان ، سپید و گلستان و کشت مخلوط دو به دو این ارقام بود . نتایج حاکی از آن است که اثر کشت مخلوط بر خصوصیات کیفی ارقام پنبه در صفت درصد الیاف اختلاف معنی داری نداشتند. تیمارهای مورد آزمایش در صفت طول تار و درصد یکنواختی الیاف اختلاف معنی داری را در سطح ۵% نشان ندادندو رقم ارمغان با میانگین ۹/۸۳ درصد از بیشترین یکنواختی برخوردار بود . تیمارهای خالص و مخلوط ارقام پنبه صفت ظرافت تار را در سطح آماری یک درصد تحت تاثیر قرار داد و رقم ساحل با میانگین ۸/۳ میکرونری ظریف ترین الیاف را تولید کرد . از نظر کشش تار تیمارهای خالص و مخلوط اختلاف معنی داری نداشتند . لیکن رقم ساحل با میانگین ۹/۵ درصد از بیشترین کشش برخوردار بودند.