سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدحسن جدیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان
محمدحسین شهیر – استادیار دانشگاه زنجان
غلامرضا پیکانی – دانشیار دانشگاه تهران
داریوش سلیمی – مربی دانشگاه زنجان

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی اثرات کاهش سطوح انرژی و پروتئین بر عملکرد جوجه های گوشتی نر سنگین در قالب طرح کاملا تصادفی با ۲۸۸ قطعه جوجه گوشتی یک روزه نر سویه راس در ۸ تیمار و ۳ تکرار و ۱۲ قطعه جوجه گوشتی نردر هر تکرار از روز ۴۲تا ۵۶ انجام شد. در این آزمایش ۲ سطح پروتئین (۵/۱۵و۱۷ درصد، توصیه سویه راس و ۱۰درصد کمتر از توصیه) و چهار سطح انرژی ( ۲۹۰۰،۳۰۰۰،۳۱۰۰و ۳۲۰۰، توصیه سویه وبه ترتیب ۳/۳، ۶/۶و۱۰درصد کمتر از توصیه سویه راس) در دوره پایانی ( ۴۲ تا ۵۶ روزگی) استفاده شد. صفات افزایش وزن،ضریب تبدیل غذایی و مصرف خوراک در این آزمایش مورد اندازه گیری و بررسی قرار گرفت.نتایج نشان داد که کاهش سطح پروتئین خام جیره تاثیر معنی داری برصفات فوق نداشت . هر چند کاهش سطح انرژی باعث کاهش نسبی رشد گردید ولی این میزان کاهش معنی دار نبود و بیشترین افزایش مربوط به جیره دارای ۳۱۰۰کیلو کالری انرژی متابولیسمی بود. اثرات متقابل معنی داری بین انرژی وپروتئین جیره مشاهده نشد ولی بیشترین افزایش وزن و کمترین ضریب تبدیل مربوط به جیره های دارای انرژی ۵/۱۵-۳۰۰۰و ۱۷-۳۱۰۰ بود که به مفهوم این می باشد که تعادل انرژی و پروتئین به هنگام کاهش سطح پروتئین جیره باید مورد توجه قرار گیرد