سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمیدرضا کازرانی – بخش فیزیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد
نرجس لطیفی پور – دانش آموخته دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد

چکیده:

با توجه به کاربرد پوست انار در طب سنتی و همچنین ترکیبات آنتی اکسیدان بسیار قوی موجود در آن، این پژوهش به بررسی تأثیر عصاره اتانولی ( ۸۰ %) پوست انار بر فعالیت قلب مجزا پرداخت. در این رابطه قلب مجزای موش صحرایی n=( 8به روش لانگن دورف پرفیوز شد. پس از تثبیت (حداقل ۲۰ دقیقه)، عصاره لیوفیلیز شده پوست انار در غلظت های ۰/۱ ۰/۵ و۱ درصد (به ترتیب و به مدت ۵ دقیقه) به محلول پرفوزیون (کربس) افزوده شد. طی دوره آزمایش، تعداد ضربان و قدرت انقباضی قلب و همچنین فشار پرفوزیون عروق کرونر (به عنوان شاخصی برای تونوس شریان کرونر) مورد مطالعه قرار گرفت. با افزودن عصاره پوست انار، میانگین ضربان قلب به تدریج کاهش یافتبه گونه ای که از ۲۲۳ ضربان در دقیقه در آغاز به ۷۹ ضربان در پایان دوره درمان کاهش یافتp<0.001فشار داخل بطنی نیز در طی دوره درمان به طور چشمگیر و معنی داری نسبت به قبل از افزودن عصاره کاهش یافتp<0.001 فشار پرفوزیون کرونر به تدریج افزایش یافت به گونه ای که در پایان دروه درمان ۲۳ % افزایش را نسبت به قبل از افزودن عصاره نشان می داد نتایج پژوهش جاری بیانگر اثرات کاردیوتوکسیک قوی عصاره آبی- الکلی پوست انار میباشد