سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حجت اکرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد
داوود ارادتمنداصلی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
محمدرضا حسنی – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی اثرکاربردکودهای شیمیایی دامی و بیولوژیک برعملکرد و اجزا عملکرد انارملس ساوه درروستای قردین در۱۲کیلومتری جنوب شهرستان ساوه درسال ۹۰-۹۱ انجام شد آزمایش درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار انجام شد تیمارهای آزمایش شامل ۵ سطح شاهد، کوددامی ، دامی+ازت، سوپرفسفات تریپل+ازت بیولوژیک NPK بودنددراین آزمایش صفاتی مانند تعداد انار دریکدرخت عملکرد یک درخت وزن یک عدد انار وزن پوست یک عدد انار ووزن دانه های یک عدد انار مورد ارزیابی قرارگرفتند نتایج نشان داد اثرتکراربرصفات وزن یک عدد انار و وزن پوست و وزن دانه های یک عدد انار درسطح ۵ درصد آماری معنی دار شد و همچنین اثرتیمار برصفات وزن یک عدد انار وزن دانه ها و عملکرد یک درخت درسطح ۵ درصد معنی دار گردید نتایج مقایسات میانگین نشان داد که بالاترین مقدار درهمه صفات ازتیمارسوپرفسفات تریپل +ازت بدست آمد کمترین وزن یک عدد انار ازتیمارشاهد بدست آمد. کمترین وزن دانه ها از تیمارکودی بیولوژیک بدست آمد و بالاترین عملکرد ازتیمارسوپرفسفات تریپل+ازت بدست آمد.