سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرشاد ابراهیم پور – گروه کشاورزی ، دانشگاه پیام نور استان تهران
خالد عیدی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهی
محمدعلی ابراهیمی – گروه کشاورزی ، دانشگاه پیام نور استان تهران

چکیده:

اثر کود بیولوژیک نیتروژن و فسفر و هم چنین کودهای شیمیایی بر شاخص های رشد ذرت در تابستان سال ۱۳۸۷ در شهرستان شوشتر به صورت یک آزمایش در قالب طرح بلو کهای کامل تصادفی با ۳ تکرار مطالعه شد. تیمارها شامل تلفیق کاربرد کودهای بیولوژیک (نیتروکسین و کود میکروبی فسفاته) و شیمیایی (نیتروژن و فسفر) در ۴ سطح: ۱۰۰ % کود شیمیایی، ۵۰ % کود شیمیایی+ کود بیولوژیک، ۲۵ % کود شیمیایی+ کود بیولوژیک و کود بیولوژیک بود. نتایج نشان داد کاربرد تلفیقی کودهای بیولوژیک با کود شیمیایی باعث افزایش شاخص سطح برگ، تجمع ماده خشک، سرعت رشد محصول و سرعت جذب خالص در مقایسه با کاربرد کودهای شیمیایی به تنهایی شد. حداکثر و حداقل شاخص سطح برگ در ۷۱ روز پس از کاشت به ترتیب در تیمارهای ۵۰ % کود شیمیایی+ کود بیولوژیک ۴/۷۱ و کود بیولوژیک ۲/۳ مشاهده شد. همین روند در مورد تولید ماده خشک در ۹۴ روز پس از کاشت (به ترتیب ۲۰۳۷ و ۱۲۴۸ گرم در متر مربع) و سرعت رشد محصول ۷۱ روز پس از کاشت ۴۴/۸ و ۲۶/۵ گرم در متر مربع) مشاهده گردید. بیشترین و کمترین سرعت اسیمیلاسیون خالص در ۹۴ روز پس از کاشت به ترتیب در تیمارهای کود شیمیایی و بیولوژیک ثبت شد. در مجموع، نتایج نشان داد که کاربرد تلفیقی این نهاده ها ضمن کاهش پیامدهای احتمالی اقتصادی و زیست محیطی آن، توانست در مقایسه با کاربرد کودهای شیمیایی به تنهایی اثرات مطلوب تری را بر رشد ذرت به همراه داشته باشد.