مقاله اثرات کاربرد منابع کود شیمیایی نیتروژنه بر عملکرد دانه و برخی خصوصیات زراعی ارقام پائیزه کلزا (.Brassica napus L) در اراک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۳۵۱ تا ۳۶۴ منتشر شده است.
نام: اثرات کاربرد منابع کود شیمیایی نیتروژنه بر عملکرد دانه و برخی خصوصیات زراعی ارقام پائیزه کلزا (.Brassica napus L) در اراک
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منابع نیتروژن
مقاله عملکرد
مقاله خصوصیات زراعی
مقاله کلزا
مقاله رقم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عابدیان حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فرنیا امین
جناب آقای / سرکار خانم: مصطفوی راد معرفت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این آزمایش در سال زراعی ۱۳۸۹ – ۱۳۸۸ در ایستگاه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی (اراک) به صورت کرت های خردشده با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی و در سه تکرار انجام شد. منابع نیتروژن دارای سطوح  N1(فسفات دی آمونیم)،  N2(نیترات آمونیم) و N3 (اوره) و ارقام کلزا دارای سطوح (اوکاپی)،  V2(مودنا) و V3 (لیکورد)، V4 (SLM046) و V5 (طلایه) به ترتیب به عنوان فاکتور اصلی و فرعی بودند. در این تحقیق، به ترتیب اثرات متقابل اوره ´ رقم مودنا و فسفات دی آمونیوم ´ رقم طلایه بیشترین عملکرد دانه و روغن در واحد سطح را نشان دادند. رقم طلایه در مقایسه با رقم مودنا تحت تاثیر فسفات دی آمونیوم بالاترین درصد روغن دانه را تولید کرد. بدین ترتیب، رابطه مثبتی بین عملکرد روغن در واحد سطح با عملکرد دانه کلزا مشاهده شد. اثر متقابل اوره ´ رقم مودنا عملکرد دانه را بدلیل افزایش عملکرد بیولوژیک، تعداد روز تا خاتمه گلدهی و طول دوره گلدهی ارتقا داد. اثر متقابل فسفات دی آمونیوم ´ رقم طلایه از طریق افزایش طول دوره رسیدگی، دوره رشد گیاه و افزایش شاخص برداشت، عملکرد دانه را افزایش داد. به علاوه اثر متقابل فسفات دی آمونیوم ´ رقم مودنا بیشترین تعداد خورجین در بوته و کمترین عملکرد دانه در واحد سطح را نشان داد. در این مطالعه همبستگی مثبت و معنی داری بین عملکرد دانه با عملکرد بیولوژیک (r= 0.91**) و شاخص برداشت (r= 0.61**) وجود داشت. همچنین ضریب بین همبستگی عملکرد روغن در واحد سطح و عملکرد دانه (r= 0.98**) و درصد روغن دانه (r= 0.58**) مثبت و معنی داری بود.