سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سمیه شیروانی – کارشناس ارشد خاک شناسی
امیر فتوت – دانشیار بخش خا کشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در سال های اخیر آلودگی منابع آب و خاک با فلزات سنگین مشکل جدی و در حال گسترش است. با توجه به این که گیاهان نقش مهمی در انتقال فلزات سنگین به عهده دارند، لذا بررسی میزان جذب فلزات سنگین توسط گیاهان و به خصوص سبزیجات از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مطالعه به منظور بررسی اثرات عنصر روی بر غلظت کادمیم در ریشه و اندام ۲۰ و ۵۰ میلی گرم در کیلوگرم ) و ، هوایی گیاه تربچه در قالب طرح فاکتوریل کامل تصادفی با سه تکرار و سه سطح روی ( ۰ ۱۰ و ۲۰ میلی گرم در کیلوگرم) بر روی گیاه تربچه انجام شد. نتایج نشان داد که با افزایش سطوح روی ، سه سطح کادمیم ( ۰ در خاک، غلظت کادمیم در اندام هوایی تربچه افزایش یافته اما این روند در غده (ریشه) تربچه به صورت کاهشی بود.