سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پیمان جعفری – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
امیرهوشنگ جلالی –

چکیده:

با توجه به کاهش شدید موادآلی درخاکهای کشور و بروز مشکلات روزافزون ناشی از عدم مصرف کودهای آلی ضروری است دربرنامه های مدیریتی مصرف کود در مزرعه خصوصا در زراعت سبزی و صیفی از کودهای الی استفاده شود. از طرف دیگر با توجه به نقش مهم عناصر ریزمغذی در تغذیه گیاه خربزه خصوصا درخاکهای آهکی بمنظور مطالعه اثربخشی استفاده از کود دامی و تعیین مناسبترین تیمار کودی عناصر آهن روی و بر با استفاده ازروش محلول پاشی درگیاه خربزه و ارزیابی نقش این عناصر برخصوصیات کمی و کیفی این محصول مطالعه ای با استفاده از یک طرح آماری کرتهای خرد شده در سه تکرار درمرکز تحقیقات کشاورزی ورامین اجرا شد کرتهای اصلی آزمایش شام لدو سطح بدون کود دامی و استفاده ازکود دامی به میزان ۴۰ تن در هکتار و کرتهای فرعی آزمایش شامل تیمارهای کودی در ۸ تیمار مختلف که در روش اجرای تحقیق توضیح ان داده شده در سه مرحله بروش محلول پاشی با غلظت ۵ درهزار در کرتچه های آزمایشی اعمال شد. نتایج تجزیه و تحلیل آماری داده های حاصل از اجرای طرح نشان داد که اثر کاربرد کود دامی روی عملکردمتوسطوزن میوه درصد قند و ضخامت گوشت میوه از نظر آماری معنی دار نیست درحالیکه اثر مصرف ریزمغذی ها کرتهای فرعی روی عملکرد میوه و درصد قند در سطح ۱% آماری معنی دار است ضمنا درمورد هیچ یک از صفات اندازه گیری شده اثرات متقابل کود دامی و ریزمغذی ها معنی دار نبود. بالاترین عملکرد ۶۷/۵ تندرهکتار از تیمار مصرف توام آهن و بر بدست آمد که با تیمار شاهد ۴۳/۲ تن اختلاف آماری معنی دار داشت درمورد درصد قند کلیه تیمارهایی که ریزمغذی دریافت کرده بودند در گروه A و تیمارشاهددر گروه B جای گرفت نهایتا جهت افزایش کمی و کیفی محصول خربزه استفاده از ریزمغذی های آهن و روی و بر توصیه می شود.