سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد آرمین – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزاور گروه زراعت و اصلاح نباتات سبز
موسی الرضا حکم آبادی – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزاور گروه زراعت و اصلاح نباتات

چکیده:

به منظور بررسی اثرات کاربرد خارجی گلایسین بتائین بر کاهش اثرات تنش شوری بر جوانه زنی افتابگردان آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در ۳ تکرار در سال ۱۳۹۰انجام شد. فاکتورهای مورد بررسی پیش تیمار بذر با محلول گلایسین بترائین در ۴ سطح ( ۰ و ۵۰ و ۱۰۰ و ۱۵۰ میلی مولار) و سطوح مختلف شوری در ۴ سطح (۰ و ۳ و ۶ و ۹ دسی زیمنس بر متر) بود. بذور به مدت ۲۴ ساعت درون محول گلایسین بتائین قرار داده شدند. نتایج نشان داد ک با افزایش تنش شوری طول ریش چه ساقه چه و وزن خشک ریشه چه ساقه چه درصد جوانه زنی کاهش پیدا کرد. استفاده از گلاسین بتائین سبب بهبود این خصوصیات در سطوح بالای شوری گردید. پیش تیمار بذر با گلایسین بتائین تاثیری بر وزن خشک ساقه چه نداشت اما سبب بهبود درصد جوانه زنی و طول ریشه چه و ساقه چه و ساقه و وزن خشک ریشه چه گردید. در مجموع نتایج نشان داد که استفاده از ۱۰۰ میلی مولار گلایسین بتائین در شرایط شور سبب افزایش خصوصیات جوانه زنی آفتابگردان می گردد.