سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حامد امیری – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان
فاطمه مشهدی زاده –

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی اثرات پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی بر عرضه انار با بهره گیری از روش های اقتصاد سنجی است.محاسبات این مقاله با استفاده از آمارهای موجود در سری زمانی ۸۸-۱۳۶۰ انجام و با استفاده از روش خود توضیحی با وقفه های گستردهARDL2 انجام شده است. فرضیه مورد نظر در این بررسی اینست که با پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی میزان تولید انار ایران تغییر خواهد یافت. تابع مورد مطالعه متشکل از مقدار تولید انار بعنوان متغیر وابسته و قیمت انار، میزان سطح زیر کشت انار،قیمت پرتقال (بعنوان کالای جانشین) و متغیر مجازی که سالهای جنگ میباشد، متغیرهای مستقل این بررسی است. در این تحقیق شاخصIIT و LIT بعنوان معیا رهایی با ویژگی های مناسب برای ارزیابی روند جهانی شدن اقتصاد مطرح و بعنوان متغیر توضیحی در مدل با استفاده از روشARDL برازش گردید. از نتایج حاصله از مدل عرضه چنین برداشت شد که در اثر همگرایی اقتصاد ایران بااقتصاد جهانی (پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی) عرضه (تولید) انار در ایران افزایش یابد