سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی عبداللهی – گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
فرید شکاری – گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
اسماعیل زنگانی – گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
فاخر کردونی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اگروالوژی دانشگاه بیرجند

چکیده:

به منظور مطالعه رفتار جوانه زنی سه رقم کلزا (ارقام RGS ، Hyola 401 ، Pacific) تحت دوره های مختلف پیری، پژوهشی در آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان طراحی و اجرا گردید. تیمارهای مورد بررسی شامل دوره های پیری (شاهد، ۴۸ و ۹۶ ساعت) و ارقام کلزا بود. نتایج نشان داد که بین سه رقم از نطر مولفه های جوانه زنی و واکنش آنها به دوره های فرسودگی تفاوت معنی دار وجود دارد. همچنین با فرسودگی بذور، شاخص های جوانه زنی بذر نسبت به شاهد کاهش معنی داری نشان داد. ارقام RGS و Pacific دارای بیشترین درصد جوانه زنی، طول ریشه چه، ساقچه و شاخص ویگور و رقم Hyola 401 دارای بیشترین وزن خشک ریشه چه و ساقه چه بودند. حساسیت رقم Pacific نیز به فرسودگی بیشتر از سایر ارقام بود. با توجه به نتایج بدست آمده از این پژوهش مشخص شد که آزمون پیری تسریع شده از قابلیت مناسبی برای ارزیابی کیفیت بذر ارقام مورد بررسی کلزا برخوردار است.