سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

بهروز صادقی عمروآبادی – دانشجوی دکتری اقتصاد
احمد گوگردچیان – استادیار اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده:

قاچاق کالا در مناطق مرزی از مهمترین معضلات اقتصادی کشور می باشد که می تواند اثرات مخربی بر تراز تجاری و درنتیجه رشد اقتصادی کشور داشته باشد. در واقع قاچاق کالا به عنوان یکی از ابعاد پولشویی در کشور می تواند امنیت مناطق مرزی کشور را با تهدید مواجه کند. براین اساس، در این پژوهش ضمن تبیین نظری موضوع، سعی شده است با تصریح یک مدل اقتصادی، اثر شوک های کوتاه مدت و بلند مدت پولوشویی که در مناطق مرزی به صورت قاچاق کالا اتفاق می افتد را بر امنیت (اقتصادی) آن ها با استفاده از روش خودرگرسیونی برداری ۱ و همجمعی یوهانسون ارزیابی شود.نتایج تحقیق و شوک های متغیرهای مستقل بر شاخص بی ثباتی اقتصاد استان نشان می دهد، افزایش شاخص های جرایم و قاچاق کالا (به عنوان دو شاخص پولشویی)، تورم، بیکاری، نوسانات نرخ ارز و قیمت نفت باعث افزایش نوسانات تولید استان و در نتیجه کاهش امنیت اقتصادی می شود. نتایج بردار های هم جمعی نیز حاکی از فزاینده بودن اثر شاخص های پولشویی بر نوسانات و بی ثباتی تولید استان سیستان و بلوچستان می باشد