سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسن رحمانی – استادیار کنه شناسی گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
مرتضی موحدی فاضل – استادیار کنه شناسی گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
طاهره علمشاهی – دانشجوی کارشناسی، پزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
مرضیه صفرالهی – دانشجوی کارشناسی، گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

چکیده:

شپشه ارد Tribolium confusum از آفات مهم انباری آرد گندم و غلات می‌باشد. این مطالعه به بررسی اثر ضد تغذیه ای پودر سیر مخلوط شده با آرد در قالب طرح کاملاً تصادفی روی مراحل لاروی و شفیرگی T. Confusum می‌پردازد. آزمایش با ۵ تیمار و ۵۰ تکرار در هر تیمار در شرایط ۳۰±۱ درجه سیلیسیوس و رطوبت نسبی ۶۰±۵ درصد در تاریکی انجام شد تیمار نسبت‌های مختلف ۵۰ تا ۲۵۰میلی‌گرم بر گرم پودر سیر مخلوقات با آرد بود. در تیمار شاهد فقط ارد استفاده شد. مرگ و میر طول دوره من وزن مراحل لاروی و شفیرگی اندازه‌گیری شد. نتایج نشان دادند مرگ و میر لاروی با افزایش غلظت از ۱۲ تا ۲۶ در صد افزایش یافت در حالی که تیمار شاه فقط ۸ در صد مرگ و میر وجود داشت. مرگ و میر مرحله شفیرگی در تیمارهای مختلف اختلاف معنی داری نداشت وزرن لاروی در روز چهاردهم در تمام تیمارها ۱/۷±۰/۲ تا ۲/۵±۰/۱ میلی گرم به طور معنی‌داری از شاهد ۲/۹ ±۰/۱ کمتر بود )P<0/01 وزن شفیره ها در روز اول ورود به این مرحله فقط در غلظت صفر ۲۵۰میلی‌گرم بر گرم تفاوت معنی داری را با شاهد داشتند . طول دوره لاروی در تمام تیمارها ۲۷/۳±۰/۷۸ تا۶/۲۱±۰/۲۹ روز به طور معنی داری بیشتر از شاهد ۱۹/۱± ۰/۲۴ بود )P<0/01 و با افزایش غلظت این دوره نیز افزایش یافت. یافته‌ها نشان داد اثر سیر روی مرحله لاروی بیشتر از شفیرگی است و می‌تواند در سنتز مواد حشره کش جدید علیه این آفت مورد بررسی قرار گیرد .