سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نینا صفری – دانشجوی کارشناسی ارشد
شکراله اصغری – استادیار گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

هدایت هیدرولیکی خاک های ریز بافت با ماده آلی ناچیز به علت پایداری ضعیف خاکدانه ها پایین بوده و این مسأله باعث اتلاف آب از طریق رواناب خروجی می گردد. در تحقیق حاضر اثرات پلی اکریل آمید آنیونی به عنوان یک اصلاح کننده آلی مصنوعی به مقادیر ۱۲۵/۰ و ۲۵/۰ گرم بر کیلوگرم خاک هوا خشک بر پارامترهای تخلخل کل و هدایت هیدرولیکی اشباع در یک خاک لوم رسی در شرایط رطوبتی ۷۰ تا ۸۰ درصد ظرفیت مزرعه و دمایC °۴±۲۲ در طی زمانهای ۳۰، ۹۰ و ۱۸۰ روز در گلخانه مرکز تحقیقات کشاورزی کردستان و در سال ۱۳۸۹ بررسی گردید. نتایج نشان داد که ۶ ماه پس از شروع آزمایش، همچنان مقادیر مصرفی بالا و پایین پلی اکریل آمید در مقایسه با شاهد باعث افزایش معنی دار تخلخل کل به ترتیب ۷۵/۷ و ۷۵/۸ درصد گردید. همچنین در کلیه زمان ها مقادیر مصرفی پلی اکریل آمید، هدایت هیدرولیکی اشباع را به ترتیب ۵/۱۱ و ۵/۱۴ درصد و به طور معنی دار نسبت به شاهد افزایش دادند