سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم محمدی نژاد – کارشناس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان
عبدالحسین ابوطالبی – استادیار گروه باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی جهرم

چکیده:

گواوا «Psidium guajava » معروف به سیب گرمسیری از میوه های معروف در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری بوده و کشت آن در استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان از قدمت زیادی برخوردار است میوه گواوا فراز گراست میوه رسیده گواوا از انبارداری ضعیفی برخوردار بوده و میوه برداشت شده آن در مرحله رسیدن فیزیولوژیکی نیز در انبار به سرعت رسیده و نرم می شود. هدف از این پژوهش حفظ کیفیت میوه و جلوگیری از کاهش وزن گواوا با استفاده از تیمارهای حاوی کلسیم و چیتوزان بوده است. بدین منظور طی مرداد ماه میوه گواوا رقم محلی در مرحله رسیدن فیزیولوژیکی برداشت شد و با چیتوزان به غلظت صفر، یک و دو درصد، کلرید کلسیم صفر، ۵/۲ و۵ درصد و سولفات کلسیم صفر، ۵/۲و۵ درصد تیمار شدند و سپس میوه ها بدون پوشش در دمای ۱۰ درجه سانتیگراد برای مدت ۱۴ روز نگهداری شدند . بر اساس نتایج تیمارهای حاوی کلسیم کاهش میزان PH افزایش اسید کل، اسکوربیک اسید، کاروتنوئید و غلظت کلسیم گردیدند. در حالیکه تیمارهای حاوی چیتوزان افزایش مقدار کل مواد جامد محلول، اسکوربیک اسید، کاروتنوئید و جلوگیری از کاهش وزن را به همراه داشتند. از مجموع نتایج تیمارهای حاوی چیتوزان همراه با غلظت ۵/۲ درصد کلسیم بهترین تاثیر را بر عمر انباری گواوا داشتند.