سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی مدیریت پسماندها و پسابهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

مجید هراتی – جهادکشاورزی سازمان امور اراضی کشور
مهدی ی – جهادکشاورزی سازمان امور اراضی کشور
ناهید حریری – دانشگاه تهران پردیس ابوریحان
مریم وراوی پور – دانشگاه تهران پردیس ابوریحان

چکیده:

به منظور بررسی اثرات استفاده از پسابهای جنوب شهر تهران در آبیاری اراضی تحت کشت ماش، آزمایشی در قالب بلوکهای کامل تصادفی و در چهار تکرار و سه تیمار شامل W 0 تیمار شاهد که از آب چاه جهت آبیاری استفاده شد، W1 پساب شهری ، W2 آب خالص یا آب چاه در جنوب شرقی شهر تهران و در مزرعه ای از توابع روستای قلعه نو انجام شد. نتایج نشان داد زمانی که آب فاضلاب با آب چاه به نسبت ۵۰ درصد اختلاط شدند نتایج نشان می دهد عوامل زایشی بوته ماش مثل تعداد نیام و وزن دانه و خصوصیات رویشی مثل ارتفاع ساقه، و وزن ریشه تحت تاثیر تغییر غلظت فاضلاب قرار نگرفت و فقط وزنخشک اندام هوایی بوته ماش در آبیاری با فاضلاب کاهش یافت فلزات سنگین تجمع یافته در داخل دانه ماش در شرایط آبیاری با فاضلاب برای اغلب عناصر و فلزات سنگین بالاتر از آب چاه بود و زمانی که آب فاضلاب با آب چاه به نسبت ۵۰ درصد اختلاط داده شد اغلب عناصر به نصف کاهش یافت و در بعضی عناصر و فلزات سنگین نیز تیمار فاضلاب به علاوه آب چاه در حد واسط بین تیمار آب چاه و فاضلاب بود این شعله نشانگر این است که مخلوط کردن آب چاه با فاضلاب می تواند به عنوان یک روش مدیریتی در تعدیل اثرات فاضلاب بر گیاهان زارعی اعمال شود.