سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

مجید هراتی – جهاد کشاورزی -سازمان امور اراضی کشور،
مهدی تمدن رستگار – جهاد کشاورزی -سازمان امور اراضی کشور،
ناهید حریری – دانشگاه تهران –پردیس ابوریحان
مریم وراوی پور – دانشگاه تهران –پردیس ابوریحان

چکیده:

به منظور بررسی اثرات استفاده از پسابهای جنوب شهر تهران در آبیاری اراضی تحت کشت آفتابگردان آزمایشی در قالب بلوکهای کامل تصادفی و در چهار تکرار و سه تیمار شاملw0 تیمار شاهد که از آب چاه جهتآبیاری استفاده شد w1 پساب شهری)، w2 آب خالص یا آب چاه) در جنوب شرقی شهر تهران و در مزرعه ای از توابع روستای قلعه نو انجام شد. نتایج نشان داد زمانی که آب فاضلاب با آب چاه به نسبت ۵۰ درصد اختلاط شدند،آبیاری بوته آفتابگردان با مخلوط فاضلاب و آب چاه باعث گردید که غلظت و میزان فلزات سنگین انتقال یافته برای اغلب فلزات سنگین اندازه گیری شده به مقدار ۵۰ درصد کاهش یابد. زمانی که فاضلاب خالص برای آبیاری بوته آفتابگردان استفاده شد مقادیر و ضرایب فلزات سنگین منتقل شده از خاک به دانه و میوه ۱/۲ تا ۱/۵ مقادیر انتقال یافته از خاک به برگ ها بود که این نکته قدرت تثبیت و کنترل برگ های آفتابگردان در ممانعت از انتقال اغلب فلزات سنگین بطرف طبق و دانه های آفتابگردان می باشد .از طرفی مقادیر فلزات سنگین تجمع یافته در اندام هوایی بوته آفتابگردان بیشتر از ریشه بوده و این بوته اغلب عناصر را در برگ و ساقه ها تجمع داده است ولی از ورود این عناصر۱ – و فلزات سنگین به درون طبق و دانه جلوگیری کرده است بطوری که مقدار تجمع اغلب این عناصر در دانه ها ۱۰ برابر کمتر از مقادیر آن در برگ و ساقه ها م یباشد. م یتوان گفت که آفتابگردان از گیاهانی است که بخش اقتصادی خود یعنی دانه را از تجمع فلزات سنگین حفظ کرده است و نگرانی چندانی در خصوص مصرف روغن و دانه آن برای انسان و کنجاله آن برای دام وجود ندارد.