سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

م شریفی – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
م.ح شهیر – استادیار دانشگاه زنجان
ع صفامهر – استادیار دانشگاه آزاد مراغه
ک شیشه گران – دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده:

این تحقیق برای بررسی اثر پری بیوتیک های تجاری بر صفات کیفی تخم مرغ در مرحله اوج تولید انجام شد. به همین منظور عملکرد ۳ نوع پری بیوتیک (ساف مانان، فرمکتو، مانان اولیگوساکارید) با جیره شاهد (جیره ای که فاقد پری بیوتیک بود) از سن ۳۳ هفتگی به مدت ۱۰ هفته با هم مقایسه شد. این تحقیق در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۴ تیمار و ۳ تکرار با ۱۲ پرنده در هر واحد آزمایشی مورد استفاده قرار گرفت و پارامترهای کیفی تخم مرغ مورد ارزیابی قرار گرفت. سویه مرغ تخمگذار از نوع لهمن لایت LSL) ) بود.نتایج در مورد صفات کیفی(شامل شاخص تخم مرغ، وزن و درصد سفیده ی تخم مرغ، وزن و درصد زرده ی تخم مرغ، شاخص زرده، وزن مخصوص، وزن و ضخامت پوسته، وزن پوسته به ازای واحد سطح، واحد هاو) نشان داد که افزودن پری بیوتیک ها تأثیر معنی داری بر صفات کیفی ندارد و فقط افزودن ساف مانان و فرمکتو باعث بهبود ضخامت پوسته شد (۰۵/۰p< ).