سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امینه محمدی خواجه دهی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه علوم دامی، تهرا
علی اصغر صادقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه علوم دامی، تهرا
مهدی امین افشار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه علوم دامی، تهرا
پروین شورنگ – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه علوم دامی، تهرا

چکیده:

در این پژوهش اثر پری بیوتیک (تکنوموس) بر سلامتی و فراسنجه های رودهی جوجه های گوشتی در معرض سالمونلا مورد مطالعه قرارگرفت. تعداد ۱۲۸ قطعه جوجه ی گوشتی یکروزه در قالب طرح کاملاَ تصادفی به صورت فاکتوریل ۲×۲ شامل دو نوع جیره (حاوی و یا فاقد پری بیوتیک ) و دو سطح تزریق دهانی (سرم فیزیولوژی یا محیط کشت حاوی سالمونلا ) در چهار تکراراستفاده شد . این آزمایش پاییز ۱۳۸۹ در سالن تحقیقاتی ویژه ی پرورش جوجه های گوشتی، واقع در پژوهشکده ی کشاورزی، صنعتی و پزشکی سازمان انرژی اتمی کرج اجرا شد . در روزهای ۲۱ و ۴۲ دورهی پرورش یک پرنده از هر تکرار به صورت تصادفی انتخاب و پس از کشتار به روش قطع نخاع، سه بخش روده کوچک (دودنوم ، ژژنوم ، ایلئوم ) جدا و مراحل تثبیت، پاساژ بافت و رنگ آمیزی و آنالیز تصویری انجام شد. داده ها با نرم افزار SAS مورد آنالیز آماری قرار گرفت. در روزهای ۲۱ و ۴۲ دورهی پرورش در دودنوم تیمارهای دریافت کنندهی پریبیوتیک در حضور آلودگی نسبت به گروه شاهد مثبت تفاوت معنی داری مشاهده نشد، اما در ژژنوم و ایلئوم طول پرز و عمق کریپت افزایش معنی داری را نشان داد (۰/۰۵>P). در دودنوم جوجه های کشتار ۲۱ روزگی، تیمارهای دریافت کننده ی پریبیوتیک در شرایط عدم حضور آلودگی، در عمق کریپت نسبت به گروه شاهد منفی افزایش معنی داری را نشان داد (۰/۰۵>P) اما در ژژنوم و ایلئوم تفاوت معنی داری مشا هده نشد. در روز ۴۲ پرورش ژژنوم تیمارهای دریافت کنندهی پریبیوتیک در شرایط عدم حضور آلودگی نسبت به گروه شاهد منفی افزایش معنی داری را در طول پرز و عمق کریپت نشان داد (۰/۰۵>P). با توجه به نتایج بدست آمده و مقایسه ی آن در گروه های آزمایشی مثبت به نظر میرسد پریبیوتیک اثر سوء سالمونلا بر بافت روده و کاهش جذب مواد مغذی در ژژنوم و ایلئوم کاهش میدهد و اگر به مقدار ۰/۱ درصد جیره ی غذایی جوجه های گوشتی مصرف شود، میتواند مفید باشد.