سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

الهه پیرصنعان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان
حمید امانلو – دانشیاردانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
محمدحسین شهیر – استادیاردانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

چکیده:

این تحقیق در تابستان سال ۱۳۸۹ در واحد گاوداری دانشگاه زنجان انجام گرفت. در در این پژوهش از دوازده راس گاو هلشتاین با میانگین روزهای شیردهی ۱۰±۶۵ روز و میانگین تولید شیر ۵/۰±۵/۳۳ کیلوگرم در روز در قالب طرح چرخشی شامل دو دوره ۲۱ روزه برای آزمون اثر سطوح مختلف پروتئین قابل متابولیسم (MP) در چهار جیره ی ازمایشی استفاده شد. جیره های یک تا چهار به ترتیب حاوی ۷/۹، ۲/۱۱، ۲/۱۳ و ۲/۱۵ درصد MP بودند و از لحاظ انرژِی و سایر ترکیبات یکسان بودند.جیره ها با استفاده از نرم افزار NRC (2001) فرموله شدند. جیره ها به صورت کاملا مخلوط شده در حد اشتها و به صورت انفرادی در اختیار گاوها قرار گرفتند. نتایج به دست آمده نشان داد که جیره های آزمایشی تولید شیر خام و تولید شیر تصحیح شده بر اساس ۴ درصد چربی و ماده خشک مصرفی را به صورت معنی داری تحت تاثیر قرار دادند. اما درصد چربی و پروتئین شیر و مقدار پروتئین شیر در میان جیره های مختلف تفاوت معنی داری نداشت در حالی که مقدار چربی شیر به صورت معنی داری در بین جیره ها متفاوت بود