سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیده سمانه حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
میترا سیداحدی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی

چکیده:

پرتودهی مواد غذایی فرایندی مطلوب درافزایش زمان ماندگاری مواد غذایی پیشگیری و یا تاخیر در فساد آنها می باشد این فرایند بصورت یونیزه و غیریونیزه توسط دو نوع منبع تابش رادیونوکلوئید و تابش دستگاهی درمواد غذایی بکار می رود رادیونوکلئوتیدها از جمله عوامل رادیواکتیویته هستند کهدربخشهای عمیق مواد غذایی نفوذ می کنند منابع دستگاهی پرتوالکترونی ژنراتورها شتابنده های الکترونی با دستگاه های اشعه ایکس هستند استفاده از پرتودهی یونیزه کننده درهر کشور با توجه به دوزهای تعیین شده برای مواد غذایی خاص آن کشور می باشد تابش در بعضی موارد اثرات کمی برترکیبات مواد غذایی می گذارد که دراین بررسی ما به شرحی پیرامون اثر اشعه برترکیبات مواد غذایی و میزان دوز مورد استفاده به منظور پایداری آنها و همچنین برخی از کاربردهای موثر پرتودهی درمواد غذایی پرداخته ایم .