سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید سبحانی راد – عضو باشگاه پژوهشگران جوان
رضا وکیلی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزادکاشمر
مهدی بهگر – پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای کرج
هادی اسلامی مقدم – سازمانجهاد کشاورزی خراسان شمالی

چکیده:

دراین پژوهش تاثیر استفاده از پرتوتابی با اشعه گاما برتخمیر و میزان گاز تولیدی ازمنابع فرعی کشاورزی در شرایط آزمایشگاهی In vitro بررسی شد بدین منظور هر منبع خوراکی شامل کاه گندم و پوست پسته با دزهای پرتوتابی صفر شاهد ۵۰ و ۱۰۰ و ۲۰۰ کیلوگری به سرنگهای شیشه ای حاوی مایع شکمبه بزاق مصنوعی و بافر اضافه شد درزمانهای ۲و۴و۸و۱۲ و ۲۴ و ۳۶ و ۴۸ و ۷۲ و ۹۶ و ۱۲۰ ساعت پس از قرار دادن سرنگها درحمام آب گرم موقعیت پیستون و میزان گاز تولیدی بصورت تجمعی ثبت گردید نتایج این آزمایش نشان داد که میزان کل گاز تجمعی در کاه گندم با دز ۲۰۰ کیلوگری بطور معنی داری نسبت به تیمار شاهد افزایش داشت p<0/05 درتیمارهای مربوط به پوست پسته هیچ گونه اختلاف معنی داری درگازهای تولیدی وجود نداشت همچنین درمحصولات فرعی درمورد آزمایش تیمارهای پرتوتابی شده با دز ۲۰۰ کیلوگری بیشترین مقدار تولید گاز از بخش قابل تخمیر b و ثابت نرخ تولید گاز c را تولید کردند بصورتی که با افزایش دز پرتوتابی مقادیرت ولید گاز از بخش قابل تخمیر روند افزایشی داشت بنابراین نتایج این پژوهش نشان داد با افزایش دز پرتوتابی گاما در خوراکهای حاوی ترکیبات لیگنوسلولزی برخی پارامترهای تخمیری شکمبه نظیر میزان گاز تجمعی گاز تولیدی از بخش قابل تخمیر و نرخ ثابت تولید گاز بهبود می یابد.