سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ریحانه پژوهشگر – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر و عضو باشگاه پژوهشگران جوان
رضا صدر آبادی حقیقی – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلام
سلمان شوشتریان – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه شیراز
علیرضا سوهان دربان استادیار گروه ز –

چکیده:

پرتوهای گاما عبارتند از تابش هاب الکترومغناطیسی تک انرژی که از هسته های برانگیخته حاصل از تبدیل پرتوزا گسیل می شوند. پرتو گاما به دلیل دارا بودن طول موج کوتاه تر، دارای انرژی و نفوذ پذیری بیشتری نسبت به سایر پرتوها می باشد. به منظور بررسی تاثیر اشعه گاما بر جوانه زنی و خصوصیات رشد گیاهچه های زیره سبز ازمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با ۳ تکرار در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد انجام گرفت. تیمارهای ازمایشی در ۵ سطح تحت دزهای مختلف پرتو گاما توسط دستگاه گاماسل (کبالت ۶۰) موجود در بخش کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای مورد پرتو دهی قرار گرفتند که شامل سطوح شاهد ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۳۰۰ و ۴۰۰ گری بود. نتایج ازمایش نشان داد که تاثیر پرتو تابی با اشعه گاما سل بر ردصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و طول ساقه چه معنی دار است. باافزایش دز پرتو، بطور کلی ردصد جوانه زنی کاهش یافت. بشترین درصد جوانه زنی مربوط به سطح پرتو تابی صفر بود که از این نظر اختلاف معین داری با سطوح پرتو تابی ۱۰۰ و ۳۰۰ گری نداشت. کمترین درصد جوانه زنی مربوط به سطح ۴۰۰ گری پرتو تابی بود، و در مورد سرعن جوانه زنی بین درهای مختلف ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۳۰۰ گری اختلاف معین داری مشاهده نشد.