سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ولی اله دادرسی – دانشجویان کارشناسی ارشد زراعت، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشا
محمد علی ابوطالبیان – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سی
محسن سیدی – دانشجویان کارشناسی ارشد زراعت، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشا

چکیده:

ز آنجایی که کمبود روی در اکثر نقاط دنیا معمول بوده و همچنان در حال گسترش است، بنابراین در جهت کاهش و رفع این محدودیت در جریان عمل پرایمینگ به طور معمول از این عنصر در بسیاری محصولات استفاده شده است. به منظور بررسی اثر غلظت های مختلف محلول روی با زمان های مختلف پرایم، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با ۱۳ تیمار و ۳ تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا صورت گرفت. در این آزمایش از محلول روی با روی ۲۴ % و ذرت رقم سینگل کراس ۷۰۴ استفاده شد. نتایج آزمایش نشان داد که کلیه صفات در سطح آماری ۱٪ معنی دار شدند. در کلیه صفات کمترین میزان مربوط به تیمار شاهد یا پرایم نشده بود که نشان از مثبت بودن نقش پرایم با محلول روی در بهبود شرایط جوانه زنی بذور و رشد اولیه گیاهچه ها بود. تیمار ۰% و زمان پرایم ۱۶ ساعت دارای بیشترین عملکرد در اکثر صفات بود، بطوری که این تیمار توانست درصد / محلول روی با غلظت ۰۳ و سرعت جوانه زنی را به ترتیب ۲۰ و ۳۲ درصد افزایش دهد. به این ترتیب می توان با عمل پرایم با محلول روی به بهبود استقرار گیاه کمک نموده و مشکل کمبود عنصر روی را حل کرد و به افزایش عملکرد اقتصادی و درآمد کشاورزان کمک نمود.