سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

هادی قمری – عضوباشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
احسان امیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
محمدعلی ابوطالبیان – استادیار دانشگاه بوعلی سینا
مهدیه قمری – دانشگاه آزاد همدان

چکیده:

پرایمینگ یکی ازروشهای بهبود بنیه بذربه ویژه درشرایط تنش رطوبت است هدف تحقیق حاضربررسی تیمارهای مختلف پرایم برویژگیهای جوانه زنی گندم رقم الوند درشرایط تنش رطوبت بود بدین منظور ازمایشی بصورت فاکتوریل درقالب طرح کامل تصادفی با سه تکرار درازمایشگاه فیزیولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا انجام گرفت فاکتورها شامل پرایمینگ بذر درپنج سطح شاهد عدم پرایم آب معمولی اوره ۵ گرم درلیتر اوره ۱۰ گرم درلیتر واوره ۱۵گرم درلیتر اب و تنش رطوبت دردو سطح ۰و۸-بار و درسه تکرار بود صفات مورد بررسی درازمایش عبارت بودند ازدرصد جوانه زنی سرعت جوانه زنی طول و وزن ترریشه چه و ساقه چه و نسبت طول ساقه چه بطول ریشه چه نتایج مشخص نمود که اثرتنش رطوبت برروی صفات مورد بررسی معنی دار شد و تنش رطوبت سبب کاهش همه صفات اندازه گیری شده به استثنای نسبت طول ریشه چه به ساقه چه گردید و نسبت طول ریشه چه به ساقه چه دراثرتنش رطوبت افزایش یافت